ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຮັກ ແລະ ເງິນ ທີ່ຜູ້ຍິງຍອມ ກໍ່ເພາະຮັກ ຈຶ່ງຍອມແກ້ສື້ອຜ້າຂອງໂຕເອງ ທຽບກັບກະຫຼີ ທີ່ບໍ່ເລືອກໜ້າເພາະຄຳວ່າເງີນ

#ຜູ້ຍິງ !! ທີ່ຍອມຖອດເສື້ອຜ້າຖອດກາງເກງໃນ ຂອງໂຕເອງອອກ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສຸກກັບຜູ້ຊາຍ ເຂົາບໍ່ໄດ້ໂງ່ ແລະກະບໍ່ໄດ້ງ່າຍດອກ!!!

#ແຕ່ເຮັດໄປ !! ເພາະແພ້ຄຳວ່າຮັກ ທີ່ບໍ່ຈິງໃຈ ຂອງຜູ້ຊາຍ ເຂົາບໍ່ຮູ້ດອກ ວ່າສຸດທ້າຍຜູ້ຊາຍຈະມາຕົວະສີ້ ແລ້ວຖິ້ມເຂົາໄປໃນຕອນທີ່ໄດ້ເຂົາແລ້ວ!!!

#ແຕ່ໃນເມື່ອ ເຂົາເຄົາລົບໃນຄຳວ່າຮັກຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າກະຄວນໃຫ້ກຽດ ຄວາມຮັກທີ່ເຂົາມີໃຫ້ເຈົ້ານຳ

#ໃນຄວາມຄິດ ຂອງຜູ້ຊາຍບາງຄົນ ໄດ້ສີ້ແລ້ວກະຖິ້ມ ຈົບໆກັນໄປ ຈະມາຕາມຫຶງ ຕາມຫວງ ຄອຍພູກມັດເຮັດຫຍັງ ສີ້ແລ້ວຖິ້ມ ແບບບໍ່ສົນໃຈ ໃຍດີ

#ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຍິງບໍ່ແມ່ນຂອງຫຼິ້ນ ບໍ່ຄິດວ່າເຂົາຈະເສຍໃຈແດ່ບໍ່ ແຫກຫີໃຫ້ເອົາກະເຈັບຫີ ຢູ່ແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມາ ເຈັບໃຈອີກ

#ຢ່າປຽບທຽບ ຜູ້ຍິງທີ່ເຂົາຮັກມຶງແທ້ກັບກະຫຼີ່ ກະຫຼີ່ ມັນສີ້ຜູ້ຊາຍບໍ່ເລຶອກໜ້າ ກະເພື່ອແລກກັບເງິນ ຂອງນອກກາຍ

#ຜູ້ຍິງທີ່ຮັກມຶງ ເຂົາຈະຍອມແຄ່ມຶງ ເຂົາແຄ່ຫວັງໃຫ້ມຶງຮັກ ເຂົາຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຄວາມທຸ່ມເທຂອງເຂົາວ່າ… ມັນເປັນເພາະຮັກແລະໄວ້ໃຈ ເຂົາຈຶ່ງຍອມ ໃຫ້ໄດ້ທຸກຢ່າງ

#ເຂົາໃຈແດ່ ຢ່າຄິດວ່າ…ຜູ້ຍິງງ່າຍກັບຜູ້ຊາຍທຸກຄົນ