ແຈ້ງການຫ້ານເກາະແຂນ ແລະ ດື່ມສິ່ງມືນເມົາ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກ

ແຈ້ງການ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ່ 061/ສທຂ ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມເກາະແຂນ ແລະ ຫ້າມດື່ມເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາ  ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ ຢ່າງເດັດຂາດ

ໂດຍປະກາດແຈ້ງການນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2020 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ