ຂ່າວດີຕໍ່ເນື່ອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຈ້ງການ ເພີ່ມໄລຍະເວລາຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ໄປຈົນເຖິງເດືອນ ທັນວາ(12) 2020

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວໄດ້ອອກປະກາດນະໂຍບາຍຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າ ເດືອນ4-5-6 ໃນໄລຍະ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19ແລ້ວໃນມື້ນີ້  ໂດຍແບ່ງການຄິດໄລ່ອອກເປັນ3 ແບບ  ເຊື່ງຈະມີການໄລ່ລ່ຽງຄືນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າໄປແລ້ວ ແລະ ສົ່ງຄືນໃນໃບປິ່ນຄ່າໄຟຟ້າເດືອພ7-8-9.

ໃນຕອນແລງວັນທີ23 ມິຖຸນາ 2020 ເພຈລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL ເຊິ່ງເປັນເພຈທາງການຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ໂພດ ນະໂຍບາຍຫຼູດຄ່າໄຟຟ້າໃນໄລຍະ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19  ໃນເດືອນ4-5-6,ເຊື່ງຈະມີການໄລ່ລ່ຽງຄືນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າໄປແລ້ວ ແລະ ສົ່ງຄືນໃນໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າເດືອພ7-8-9 ໂດຍແບ່ງການຄິດໄລ່ອອກເປັນ3ແບບດັ່ງນີ້:

1.ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ພະລັງງານແຕ່ 0-150 KWH/ເດືອນ ແມ່ນໃຫ້ຄູນ 355 ກີບ/ KWH ເປັນລາຄາໄຟຟ້າຂອງເດືອນ

2.ສ່ວນກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ແຕ່ 15-461 KWH/ເດືອນແມ່ນໃຫ້ຄູນ ລາຄາ355ກີບ/KWHສໍາລັບ 150 KWH/ ທໍາອິດ,ສ່ວນ ພະລັງງານທີ່ເຫຼືອແມ່ນໃຫ້ຄູນລາຄາ710ກີບ/KWHແລ້ວເອົາທັງສອງຂັ້ນມາບວກກັນເປັນລາຄາໄຟຟ້າ ຂອງເດືອນ

3.ສ່ວນກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ແຕ່ 462 KWH/ເດືອນຂຶ້ນໄປແມ່ນຄູນ ລາຄາດຽວ 710ກີບ/KWH ເປັນລາຄາໄຟຟ້າຂອງເດືອນ

ວິທີຄິດໄລ່ ຄ່າກະແສ່ໄຟຟ້າຕາມລາຄາ ນະໂຍບາຍ ໃນໄລຍະ COVID-19(ສຳລັບ ເດືອນ 4-5-6)

ຫຼັງຈາກທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ເຊີ່ງຈະມີການຄິດໄລ່ຄືນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າໄປແລ້ວແມ່ນເດືອນ 4-5-6 ແລະ ສົ່ງຄືນໃນໃບບິນ 7-8-9

ຕໍ່ມາວັນທີ່ 29 ມີຖຸນາ 2020 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ອອກມາແຈ້ງການວ່າ: ດ້ວຍການເພີ່ມໄລຍະເວລາຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າໃນໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ຈາກເດືອນ 7-8-9 ໄປຈົນເຖິງເດືອນ ທັນວາ(12) 2020